Gonda Tibor

Alternatív turizmus


A turizmus hatása az életminőségre és a szubjektív boldogságérzetre

Ahogyan azt bemutattuk, a 20. század második felében a turizmus globális társadalmi jelenséggé vált. Napjainkban a fejlett országok lakosainak túlnyomó része számára a turisztikai tevékenység szinte már az alapszükséglet része lett, így a szabadidő eltöltésének egyik meghatározó formájaként kell rá tekintenünk. Az utazásnak számos pozitív hatása van az emberre: gyarapíthatja ismereteit, bővítheti társadalmi kapcsolatait, kiteljesítheti képességeit, elősegíti a jó közérzet kialakulását, és hozzájárul a személyiség fejlődéséhez. Logikus tehát, hogy felvetődik a kérdés, milyen hatása van a turizmusnak az emberek életminőségére és boldogságára. Ennek a kérdéskörnek a komplex vizsgálata az ezredfordulót követő évtizedben Magyarországon a turizmuskutatás fő sodrához tartozott, és jelentős szakmai érdeklődés kísérte. Ehhez az időszakhoz visszanyúlva, és az elért kutatási eredményekre építve, mintegy annak szerves folytatásaként vettük elő magunk is újra ezt a kérdést. Az életminőség alakulása az emberiség egyik legfontosabb kérdése. Nyilvánvaló, hogy fontos az életminőséget befolyásoló tényezőknek a vizsgálata is. Valamennyi fejlett országban a közpolitika legfontosabb törekvései közé tartozik az, hogy jobb életminőséget biztosítsanak a lakosság számára. Az elmúlt században a ’60-as évekig elsősorban a filozófusokat érdekelte ez a kérdés, de a ’60-as évek elején beemelték a kategóriát a politikai diskurzusba, és gyakran használt fogalommá vált (Kopp–Kovács, 2006). Egy, a fogyasztói szokások vizsgálatára irányuló reprezentatív kutatás keretében lehetőségünk volt felmérni a magyar lakosság turisztikai fogyasztásának jellegzetességeit, a turizmus egyes kérdéseivel kapcsolatos percepcióit (Gonda, 2021). Mint ahogyan azt a lassú turizmust bemutató fejezetben láthattuk, a turizmusnak a jóllétre és az élményben gazdag életre (ez alapján a szubjektív boldogságérzetre) gyakorolt hatása kiemelkedően fontos kérdéssé vált az alternatív turizmus iránt nyitott fogyasztói kör számára. Ezért kívánkozik a 2018-as reprezentatív kutatásunk eredményeinek megosztása. Jelen fejezetben azokat az eredményeket mutatjuk be, amelyek esetében a bevont változók és az életminőséggel, boldogsággal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok között egyértelmű szignifikáns kapcsolat mutatható ki. Kiemelt figyelmet fordítunk a nemek közötti különbség bemutatására, annak bizonyítására, hogy a nők jólétére és boldogságára még erőteljesebb hatást gyakorol a turizmus, mint a férfiakéra. A turizmus és életminőség kapcsolatának vizsgálata során hét kijelentést/állítást kellett elolvasniuk a válaszadóknak, és abban kellett dönteniük, hogy milyen mértékben értenek egyet az adott kijelentéssel, és ezt ötfokozatú Likert-skála segítségével számszerűsíteniük is. Egyes skálaértéket választók határozottan, míg a kettest választók kismértékben elutasították az állítást, azaz nem értettek egyet vele. A négyes skálaértéket választók kis mértékben (inkább egyetért), míg az ötös skálaértéket választók teljes mértékben egyetértettek az állítással. Problémás a hármas skálaértéket választók személyes attitűdjének az értelmezése. Azt egyértelműen állíthatjuk, hogy az állítást nem utasították el, viszont az elfogadás mellett sem foglaltak állást.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave