Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Kezdő lépések a ma kémiája felé

A legkisebb eltávolodást az arisztotelészi felfogástól a XVII. század az anyag szerkezetének kutatása terén érte el. Ez természetesen nem csoda. A meglepő inkább az volt, hogy a jón természetbölcselők éppen a legnehezebb kérdéssel kezdték a tudományos vizsgálódást. Az anyagszerkezet-kutatásnál ugyanis – mint ahogy ezt már többször hangsúlyoztuk – a legnehezebb elkülöníteni azt az elemi jelenséget, amely a maga tisztaságában tárja fel az alapjelenséget. Ezen időpontig a kémia és a metallurgia már igen sok gyakorlati eredménnyel büszkélkedhetett. Ezek közül azonban egyik sem volt alkalmas arra, hogy útmutatást adjon az anyag szerkezetére vonatkozó egzakt vizsgálatokhoz. A kérdés megoldása, de még a helyes felvetése is a XVIII–XIX. századra várt. Nem mintha nem lettek volna próbálkozások már a XVII. században is. Mindenki, akiről eddig szó volt, valamilyen formában foglalkozott az anyag mibenlétével is. Így Galilei igen óvatosan bár, de megkísérelt néhány idevonatkozó kérdésre a démokritoszi atomelmélet felújításával válaszolni. A nehézség itt elsősorban ideológiai volt: az atomelmélethez ugyanis már az ókortól kezdve szorosan hozzátartozott az ateizmus mint eszmei háttér. Emlékezzünk csak vissza Lucretius költeményére, amelyben az atomelmélet és minden földöntúli élet, valamint hatalom kategorikus tagadása szerves egységet alkot. Az örök és változhatatlan atomok eleve kizárták mind a teremtés, mind pedig az isteni beavatkozás lehetőségét.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave