Kiefer Ferenc (szerk.)

Strukturális magyar nyelvtan 3.


Az argumentumszerkezetből a vonzatkeretbe vivő leképezések általános mechanizmusa

A kötetünk más fejezeteiben is alkalmazott elképzelésnek az a lényege, hogy a szituációk egyes szereplőit megnevező nyelvi kifejezéseknek a grammatikai funkcióját (azaz a vonzatok mondatrész-szerepét) az egyedileg kezelt kivételektől eltekintve a predikátumok argumentumhelyeinek thematikus minősége és az ezek közötti hierarchikus viszonyok döntik el. A szóba jövő (vagyis vonzatok által felvehető) grammatikai funkcióknak négy fő típusát különítjük el: az alanyt (subj), a tárgyat (obj), valamint a thematikusan kötött tárgyaknak, illetve a thematikusan kötött obliquusi funkcióknak a halmazait (objθ, oblθ). A négy típust két grammatikai jegy (a thematikus korlátozottság: [±r] és a tárgyjellegűség: [±o]) pozitív és negatív értékeinek a kombinációi révén azonosíthatjuk, mégpedig a következőképpen:

Strukturális magyar nyelvtan 3.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 053 3


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A Strukturális magyar nyelvtan 3. kötete a magyar alaktant tárgyalja. A magyar alaktan rendkívül gazdag, és számos, elméletileg is érdekes kérdést vet fel. Tudott dolog, hogy az alaktan és a mondattan bonyolultsági foka között fordított viszony áll fenn: minél bonyolultabb valamely nyelv mondattana, annál szegényebb alaktana, és minél gazdagabb alaktana, annál egyszerűbb mondattana. A magyar nyelv is sok olyan szerkezeti tulajdonságot kódol morfológiailag, amelyet más nyelv szintaktikailag fejez ki.

A Strukturális magyar nyelvtan korábbi köteteihez hasonlóan az alaktani kötet is arra törekszik, hogy egy adott elméleti keretben részletesen bemutassa a magyar alaktan legfontosabb sajátosságait. Az elméleti tárgyalás nagyszámú, empirikusan is új megfigyelést tett lehetővé. A kötetet ezért az is haszonnal forgathatja, akit az elméleti kérdésfeltevések kevésbé érdekelnek.

A magyar alaktan nemcsak az elméleti morfológiában foglal el különleges helyet, hanem az alkalmazott kutatásokban is. Ezért tartottuk fontosnak, hogy egy-egy fejezetet szenteljünk a magyar morfológia pszicholingvisztikai és számítógépes nyelvészeti vonatkozásainak is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kiefer-strukturalis-magyar-nyelvtan-3//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave