Lapsánszky András (szerk.)

Közigazgatási jog II.

Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás


Záró gondolatok

A fejezet elején feltett kérdésekre a következő válaszok adhatók. A területi léptékben zajló fejlesztés és rendezés más szakigazgatási területektől való önállósodása elkerülhetetlen szükségszerűség volt. Ezt leginkább a XX. század harmadik harmadában bekövetkező jelentős gazdasági-társadalmi változások tették indokolttá. Az állami karakter újragondolása ellenére a szakigazgatási terület jelentősége napjainkban sem csökken, sőt, fejlődési irányát egyértelműen befolyásolja a globális környezet, amely az országokat egyre szorosabb együttműködésre sarkallja. Ugyanakkor továbbra sincsenek közvetlenül adaptálható jogi megoldások, csodaszerek. Az államoknak önnön nemzeti sajátosságaikra tekintettel kell kialakítaniuk szabályozásukat. Ennek keretéül kétségtelenül a globalizáció és a lokalizáció dichotómiája szolgál, amely jellemzi jelenünk és előreláthatólag jövőnk társadalom-, gazdaság- és piacfejlődését. A hazai közjogi szabályozásnak is alapvetően ezekre a kihívásokra kell megfelelő válaszokat találnia.

Közigazgatási jog II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 624 4

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.

- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,

- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,

- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lapsanszky-kozigazgatasi-jog-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave