Lapsánszky András (szerk.)

Közigazgatási jog II.

Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás


A bizottsági közigazgatási eljárások

Az állami támogatások joga – közigazgatási jogi szempontból – az európai közigazgatási jog egyik kiemelt vizsgálódási területe.1107 Igaz, maga az „európai közigazgatási jog” is, mint fogalom vagy mint önálló uniós jogterület doktrinális viták tárgya.1108 Az európai közigazgatási jog egyrészt a nemzeti közigazgatási jogok és az uniós jog közötti kapcsolatra és kölcsönhatásra utal, másrészt az uniós jognak arra a részére, amely – a tagállami fogalmak szerint – közigazgatási jogként definiálható. A fogalmi tisztázás nehézségének oka, hogy az európai integrációban létrehozott szupranacionális szervezetek bár magukon hordozták az állami funkciók egyes jegyeit, mégsem voltak teljesen azonosíthatóak egy állam – nemzeti jogi fogalmakkal leírható – működésével. Különösen igaz volt ez a végrehajtásra, a (köz)igazgatási funkcióra: a közösségi/uniós döntések végrehajtása jórészt a nemzeti közigazgatási hatóságokra hárul(t). A tipikus végrehajtó hatalmi szervezet hiányából a tipikus közigazgatási jogi corpus hiánya is következett. Az uniós anyagi és eljárásjog idővel azonban egyre több ágazati igazgatási területen bővült, egyben horizontálisan is egyre több fogalmat kölcsönzött a nemzeti közigazgatási jogok terminológiájából, sőt egyre több közigazgatási ágazatot vont uniós szabályozás alá (pl. a közületi beszerzések joga). E fejlődésben nagy szerepe volt az uniós ítélkezési gyakorlatnak, amely szervezetében ugyan nem alkot különálló közigazgatási bíróságot, de funkciójában aktus-felülvizsgálati jogkört gyakorol (így pl. az állami támogatások esetén), illetve állást foglal például az uniós adminisztráció kártérítési felelősségéről.1109 Az európai közigazgatási jog a tagállami közigazgatási jogok fogalmi rendszereire épült fel,1110 ideértve az uniós adminisztrációra vonatkozó egyes eljárásjogi követelményeket is, amelyek végül tételes jogi „alkotmányos” szabályokká transzformálódtak az Alapjogi Chartában.1111

Közigazgatási jog II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 624 4

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.

- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,

- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,

- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lapsanszky-kozigazgatasi-jog-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave