Lapsánszky András (szerk.)

Közigazgatási jog II.

Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás


Pénzügyi támogatási aktusok: hatásköri viták

A magyar tételes jogi szabályozottság (egyik) folyománya, hogy önmagában az is kérdéses, hogy a pénzügyi támogatások kezelése (ideértve az engedélyezést, támogatás nyújtását, a támogatás biztosítására szolgáló jogi eszközöket, a visszatérítést stb.) polgári vagy közjogi természetű-e, és ennek milyen eljárásjogi következményei kell, hogy legyenek mind a jogviszony egyik jellemző alanya, vagyis a közigazgatási/közjogi szerv/hatóság eljárására, mind a támogatási jogviszonyból származó jogviták eldöntésére hivatott bírói fórumrendszerre nézve. A jogalkalmazás számára ez az egyik első kérdés, hiszen az alapul fekvő életviszony természete egyben az ahhoz kapcsolódó igényérvényesítési utat is meghatározza, vagy meg kellene, hogy határozza.1153 Végső soron pedig az alkalmazandó anyagi jogra is befolyása van a választásnak. Jogalkalmazási nehézség azokban az esetekben merülhet fel, amikor a tételes jogi szabályozás „néma” marad az alkalmazandó (anyagi és eljárás-) jogról. Az újabb magyar közigazgatási jogirodalomban megjelenő nézetek inkább a támogatási ügyek egységes közigazgatási ügyként való minősítése mellett foglalnak állást,1154 ami felszínre hozta újjogi eszközök alkalmazásának lehetőségét.

Közigazgatási jog II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 624 4

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.

- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,

- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,

- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lapsanszky-kozigazgatasi-jog-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave